Menu


Recommended service:
dating information
Czym s? pliki cookies PDF Drukuj Email

 

Czym s? cookies (ciasteczka)?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysy?ane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urz?dzeniu ko?cowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przegl?dania stron internetowych.

W plikach „cookies”, sk?adaj?cych si? z szeregu liter i cyfr, znajduj? si? ró?ne informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagaj?cych autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Wszystkie dzia?aj?ce w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urz?dów pa?stwowych i innych instytucji publicznych, mog? prawid?owo dzia?a? dzi?ki wykorzystaniu plików „cookies”.

Ciasteczka umo?liwiaj? tak?e m.in. zapami?tanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wy?wietlanych tre?ci oraz dopasowania reklam. Dzi?ki „cookies” mo?liwe jest te? rejestrowanie produktów i us?ug czy g?osowanie w internetowych ankietach.

Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plików „cookies” mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika, czyli np. zapami?tania logowania do serwisu czy zapami?tania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane s? zaszyfrowane w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam daj? pliki cookies?

Dzi?ki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest ?atwiejsze i przyjemniejsze a ich zawarto?? – teksty, zdj?cia, ankiety, sondy, ale równie? reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwa? i preferencji ka?dego u?ytkownika internetu.

Pliki „cookies”:

 • umo?liwiaj? zapami?tywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotycz?cych tej strony (m.in. j?zyk strony, jej kolor, uk?ad, rozmieszczenie tre?ci);
 • pozwalaj? sklepom internetowym poleca? nam produkty zwi?zane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mog? nas potencjalnie zainteresowa?;
 • pomagaj? przechowywa? towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 • umo?liwiaj? korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalaj? by? zalogowanym do serwisu na ka?dej z dost?pnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiaj?, ?e nie widzimy wci?? i wci?? tej samej reklamy czy ankiety do wype?nienia;
 • pozwalaj? na prezentacj? nam reklam w sposób uwzgl?dniaj?cy nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzi?ki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych mo?e by? bezp?atne, mog? informowa? nas o potencjalnie interesuj?cych nas produktach i us?ugach;
 • pozwalaj? tworzy? anonimowe statystyki odwiedzalno?ci serwisów.

Dzi?ki „cookies” w?a?ciciele i wydawcy serwisów internetowych s? w stanie oceni? realne zainteresowanie swoimi serwisami, mog? lepiej pozna? oczekiwania i preferencje u?ytkowników, zrozumie? sposób w jaki u?ytkownicy korzystaj? z ich serwisów oraz, korzystaj?c z najnowszych rozwi?za? technologicznych, mog? stale udoskonala? swoje serwisy internetowe czyni?c je jeszcze przyja?niejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinni?my wiedzie? o „cookies”?

Nie s?u?? identyfikacji u?ytkowników i na ich podstawie w ?aden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek to?samo??;

 • „cookies” identyfikuj? dane komputera i przegl?darki u?ywanych do przegl?dania stron internetowych – pozwalaj? np. dowiedzie? si? czy dany komputer ju? odwiedza? stron?;
 • dane pozyskane z „cookies” nie s? w ?aden sposób ??czone z danymi osobowymi u?ytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie s? szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wp?ywaj? na sposób ich dzia?ania;
 • nie powoduj? zmian konfiguracyjnych w urz?dzeniach ko?cowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz?dzeniach;
 • domy?lne parametry „ciasteczek” pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzy?;
 • na podstawie naszych zachowa? na odwiedzanych stronach internetowych przekazuj? do serwerów informacje, dzi?ki którym wy?wietlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Podstawowe rodzaje ciasteczek

„Cookies” sesyjne – s? to tymczasowe pliki przechowywane w pami?ci przegl?darki do momentu zako?czenia sesji przegl?darki, czyli do momentu jej zamkni?cia. Te pliki s? obowi?zkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalno?ci dzia?a?y poprawnie.

„Cookies” sta?e – dzi?ki nim korzystanie z cz?sto odwiedzanych stron jest ?atwiejsze (np. zapewniaj? optymaln? nawigacj?, zapami?tuj? wybran? rozdzielczo??, uk?ad tre?ci etc.). Te pliki pozostaj? pami?ci przegl?darki przez d?u?szy okres. Czas ten zale?y od wyboru, którego mo?na dokona? w ustawieniach przegl?darki. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za ka?dym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Sta?e pliki cookie s? równie? nazywane jako tzw. ?ledz?ce pliki „cookie” (ang. tracking cookies).

„Cookies” podmiotów zewn?trznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodz?ce np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców us?ug (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) wspó?pracuj?cych z w?a?cicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalaj? dostosowywa? reklamy – dzi?ki którym korzystanie ze stron internetowych mo?e by? bezp?atne – do preferencji i zwyczajów ich u?ytkowników. Pozwalaj? równie? oceni? skuteczno?? dzia?a? reklamowych (np. dzi?ki zliczaniu, ile osób klikn??o w dan? reklam? i przesz?o na stron? internetow? reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plików mo?na tworzy? tzw. ogólne profile u?ytkowników, dzi?ki którym m??czy?ni interesuj?cy si? finansami i samochodami (odwiedzaj?cy strony o tej tematyce) zobacz? reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowa?, a nie np. reklam? kobiecych kosmetyków.

Zarz?dzanie cookies

Pami?taj, ?e masz mo?liwo?? samodzielnego zarz?dzania plikami „cookies”. Umo?liwiaj? to np. przegl?darki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przegl?darkach masz mo?liwo??:

 • zaakceptowania obs?ugi „cookies”, co pozwoli Ci na pe?ne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarz?dzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • okre?lenia ustawie? dla ró?nych typów plików „cookie”, na przyk?ad akceptowania plików trwa?ych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Efektem zmiany ustawie? w przegl?darce, w zale?no?ci od wybranej opcji, mo?e by? utrata mo?liwo?ci korzystania z niektórych serwisów i us?ug lub z niektórych funkcji w nich dost?pnych.