Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Administratorem Danych Osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Pakuła, zwana dalej: Praktyką.

Z Praktyką można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@kardiolog.rybnik.pl; pisemnie pod adresem: ul. Wiejska 31, 44-200 Rybnik; telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 216 421

Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a w pozostałych przypadkach, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową – zatem podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest art. 6  ust.1  lit. a ,  b,  c, e  rozporządzenia RODO.

W przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Praktykę osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom upoważnionym z mocy prawa (np. Sąd, Policja) oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Praktyki (np. Biuro rachunkowe, dostawcy usług IT) na podstawie zawartych umów powierzenia.

Praktyka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG – obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) .

Praktyka przetwarza dane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1 lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z innych przepisów prawa. Przepisy te mogą dotyczyć w szczególności: obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

W przypadku prowadzenia postępowań sądowych lub pozasądowych okresy przechowywania danych mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu, np. z uwagi na przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć do Administratora wniosek o:

  1. Sprostowanie (aktualizację) danych osobowych;
  2. Usunięcie danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
  3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych);
  4. Dostęp do danych osobowych (w zakresie uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych jak również w zakresie otrzymania kopii danych);
  5. Przeniesienie danych osobowych. O ile to możliwe, dane na wniosek osoby mogą być przesłane bezpośrednio do innego administratora danych, jak również mogą być przesłane do osoby której dane dotyczą.

Ponadto informujemy, iż ma Pani/Pan prawo:

  1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Praktyki. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Praktyka nie będzie już mogła przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Ciasteczka

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl